Ochrana osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov som vypracoval, aby som Vám poskytol informácie o tom, ako spracúvam Vaše osobné údaje. Osobné údaje sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť. Vaše súkromie je pre mňa veľmi dôležité a zároveň Vás uisťujem, že Vaše osobné údaje spracovávam v súlade s platnou legislatívou.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov som ja,  Mgr. Patrik Belovič, Balajka 2085/85, 951 31 Močenok, Slovenská republika, ktorý prevádzkuje webstránku www.patrikbelovic.com. 

Aké osobné údaje spracúvam a prečo

Vaše osobné údaje spracovávam najmä preto, aby som s Vami mohol aktívne komunikovať a zároveň poskytnúť čo najkvalitnejší obsah.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budem uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým mi účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané Vaše právo na vymazanie údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Kontaktný formulár spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Posielanie osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne v Európskej únii alebo v členských štátoch, ktoré zaisťujú ochranu osobných údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Prijali sme technické opatrenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť osobných údajov šifrovaním prenosu dát pomocou HTTPS protokolu (zelený zámok, čo je vedľa URL adresy) a zabezpečili vaše osobné údaje v súlade s čl. 32 GDPR nariadenia.

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od www.patrikbelovic.com prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

  • zistiť, či  www.patrikbelovic.com osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
  • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o Vás vedieme
  • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje Vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
  • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z www.patrikbelovic.com k inému subjektu
  • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
  • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na Vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
  • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
  • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou

Kontakt

Ak máte požiadavku k ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte ma e-mailom na hello@patrikbelovic.com